Under senare år har fler och fler privatpersoner likväl som byggnadsföretag intresserat sig för vad som kallas klimatsmarta hus. Många som bygger nytt hus väljer att tänka på både miljö och driftskostnader i den allra största mån som man själv kan påverka detta. Klimatsmarta hus finns i många olika varianter, och beroende på var man bor och vilka förutsättningar man har så får man göra lite olika val. Många nya lägenhetshus som byggs är också ofta byggda i material vilka är mer miljövänliga, samtidigt som de har funktioner vilka gör det enklare att leva mer miljövänligt. Att leva klimatsmart handlar inte längre bara om att köpa ekologiskt och återvinna, utan nu väljer många människor att bidra till en välmående miljö på de mest fundamentala nivåerna i samhället.

Klimatsmarta hus

Material och design

De olika typerna av klimatsmarta hus kan delas upp i underkategorier som lågenergihus, passivhus, och plushus, till exempel. En del hus producerar alltså sin egen el, medan andra bara ser till att kapsla in och behålla så mycket el som möjligt. Många byggföretag vilka utvecklar och bygger klimatsmarta hus ser hela produktionen som ett led i klimatarbetet. Där har man redan på fabriksnivå satt in åtgärder för att minska energiåtgången. Både materialen som man bygger i och designen på husen är såklart viktiga för att husen ska vara så smarta som möjligt. Framför allt har man åter igen börjat bygga trähus då detta material har absolut minst miljöpåverkan, men ändå är tillräckligt hållbart över ett långt tidsperspektiv. Trä är förnyelsebart och koldioxidneutralt vilket är två egenskaper som värderas högt. Isolering kan till stor del bestå av återvunna material, så som mineralull, medan skalet på huset kan täckas med solpaneler i de fall man vill ha egen energiproduktion. Täta fönster, dörrar och smarta mekaniska ventiler är några av de viktigaste detaljerna i ett lågenergihus.

Material och design

Köpa eller producera el?

Man gör framför allt skillnad på lågenergihus, passivhus och plushus, samt mellan de som producerar sin egen el och värme eller de som handlar el från det vanliga nätet. Plushus kan ha solpaneler som sträcker sig över både tak och husets södra fasad. De andra sidorna kan ha stora fönster med låga u-värden, vilket innebär att de begränsar solen under sommaren, men ökar ljusinsläppet under vintern. Plushus har fått sitt namn efter att dessa typer av hus i längden producerar mer el än vad de förbrukar vilket gör att de kan sälja elen till ett energibolag. De andra typerna av klimatsmarta hus, lågenergi och passivhus fungerar lite annorlunda. De kan båda vara prydda med solpaneler, men ofta är det köpt el som driver huset. Ett lågenergihus värms ofta upp med vedeldad kamin som är ansluten till en ackumulatortank vilken lagrar och fördelar överskottsvärmen. I ett passivhus är dock tanken att all uppvärmning ska ske av de som bor i huset. Därför har dessa hus extra tjocka väggar, extremt tät isolering, samt modern teknologi som minimerar värmeförlusten genom klimatskal och ventilation. Passivhuset har låga driftskostnader då man inte har några uppvärmningskostnader. Övrigt elbehov kan ackumuleras med solpaneler eller genom marknätet.